Verblijf

Verblijf in een zorginstelling

Verblijf valt soms onder de AWBZ-zorg en wordt ook wel zorg met verblijf of intramurale zorg genoemd.

Verschillende soorten verblijf

Er zijn verschillende soorten verblijf, zowel kortdurend als langdurig. Voorbeelden zijn:

  • Wonen in een verpleeghuis, een verzorgingshuis, een gezinsvervangend tehuis of een instelling voor gehandicapten.

  • Beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische aandoening.

  • Logeren voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die permanent toezicht nodig hebben.

Voor wie?

AWBZ-zorg in de vorm van verblijf is bedoeld voor mensen die door een ziekte of beperking niet zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat:

  • er voortdurend toezicht nodig is;

  • zorg nodig is die niet van tevoren is in te plannen;

  • zo veel zorg nodig is dat dit thuis niet meer te regelen is.

Meer informatie